iMUIS Budgetten

Budgettering en controle op overschrijding van budgetten

Budgettering en controle op overschrijding van budgetten vormen een onmisbaar instrument voor kostenbeheersing. Budgetteren met iMUIS betekent dat je, per grootboekrekening (groep) per jaar/periode, budgetten kunt vastleggen in bedragen en aantallen.

De werkelijke cijfers van het huidige jaar kunnen overgenomen worden in het budget van het komende boekjaar met een procentuele aanpassing. Bij gebruik van de module Projecten kunnen de budgetten zelfs toegekend worden aan een combinatie van grootboekrekening, kostenplaats en kostendrager.

Over het algemeenstal worden baten- en lastenrekeningen gebudgetteerd en vergeleken met werkelijke cijfers. Het is in iMUIS ook mogelijk om balansrekeningen te budgetteren. Overzichten kunnen op elk gewenst tijdstip op basis van uitgebreide selectiecriteria worden uitgedraaid, waarbij vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen het afgelopen, huidige en komende jaar. Op deze manier is snel inzicht te verkrijgen in het kostenverloop en kunnen de juiste maatregelen ter kostenbesparing worden genomen.

Liquiditeitsbegroting

Hiermee worden de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven in een maandelijks overzicht afgedrukt en gesaldeerd. Je kunt zelf aangeven voor welke rekeningen je dit wenst in te stellen.


Het budgetverloop is inzichtelijk via onderstaande rapportages

  • Rapport Grootboekbudget;
  • Grootboekbudget;
  • Grootboekbudget per periode;
  • Activa-, passiva-, winst-en-verliesrekeningen met budgetten*;
  • Toelichting activa-, passiva-, winst-en-verliesrekening per kostenplaats*;
  • Toelichting activa-, passiva-, winst-en-verliesrekening per kostendrager*;
  • Overzicht winst-en-verliesrekening en budget per periode;
  • Liquiditeitsbegroting.

* Rapport alleen beschikbaar in combinatie met Uitbreiding Financieel

Prijs: € 680,-

Bekijk hier het module-overzicht